Adatkezelési tájékoztató

I. BEVEZETÉS

 • A [Alfa Safety Kft…] (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) elkötelezett a honlapra látogatók (a továbbiakban: Látogató vagy Érintett) személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Látogatók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt.

 • A Társaság, mint adatkezelő a Látogató által a weboldalon keresztül megadott személyes adatokat az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) rendelkezéseinek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

 • A Társaság tájékoztatja a honlapra Látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, illetve az Érintetti jogok gyakorlásáról.


II. ADATKEZELŐ


Név: […Alfa Safety Kft]

Székhely: […2086 Tinnye, Boróka utca 15.]

Adószám: […25123043-2-13]

E-mail: […sandor.nagy@alfasafety.hu]

Telefonszám: […+36 30 958 6630] 

Levelezési cím: […2087 Piliscsaba, Pf.:42.]

 

Adatvédelmi Tisztviselő:

Név: […Nagy Dóra Adriana]

Elérhetőség:+36 20 591 7949

E-mail cím: […dora.nagy@ndalegal.hu]

 

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 • Az alábbi fogalmakat a GDPR 4. cikke határozza meg.

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 • Különleges személyes adat: A személyes adatok kategóriáján belül a GDPR meghatároz továbbá egy alkategóriát, nevezetesen a Különleges személyes adatok kategóriáját, mely kategória a GDPR szerint magasabb védelmi szintet igényel az általános személyes adatokhoz képest. A GDPR szigorúbb feltételeket határoz meg a Különleges személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelések esetére. A Különleges személyes adatok különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 • Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

 • Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

 • Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (bővebben lsd. fent a „Személyes adat” definíciójánál).

 • Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 • Gyermekek esetében a hozzájárulás: A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. 

 • Felügyeleti hatóság: egy tagállam által a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak a személyes adataik kezelése tekintetében történő védelme érdekében létrehozott független közhatalmi szerv.

 • Felügyeleti hatóság Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., weboldal: www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: 06- 1-391-1400, 06-30-683-5969, 06-30-549-6838, fax: 06-1-391-1410).

 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

 • Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

IV. ADATKEZELÉS CÉLJA

 • A Társaság a Látogatók személyes adatait elsősorban közvetlen üzleti kapcsolat érdekében, szerződés, jogos érdek vagy hozzájárulás jogalap szerint gyűjti, melyről a jelen Tájékoztatóban foglaltakon kívül minden esetben külön tájékoztatásokat bocsát az Érintettek rendelkezésére. Társaság a jelen weboldalon kizárólag kapcsolattartás céljából (V. pont) és cookiek útján (VIII. pont) kezel személyes adatokat az ott meghatározott célokból. A Látogató bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet a további, őt megillető jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel (X. pont).

 • A Társaság felhívja a figyelmet, hogy kizárólag 16 életévüket betöltött személyek adhatják meg saját maguk a hozzájárulásukat. Tizenhat év alatti személyek esetén a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

 • Adatait a hozzájárulás visszavonásáig vagy a cél lejártáig őrizzük, esetleges jogszabályi kötelezettség esetén pedig a jogszabályban meghatározott idő elteltéig.


V. KAPCSOLATTARTÁS

 • Amennyiben kérdése van és fel kívánja venni a Társasággal a kapcsolatot, ezt a jelen honlapon elhelyezett [Kapcsolat] menün keresztül teheti meg. A Társaság a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke alapján kezeli e körben az Érintettek személyes adatait. 

 • Az adatkezelés célja a Látogató esetlegesen felmerülő kérdéseinek a megválaszolása.

 • A Társaság tájékoztatja a Látogatókat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti
  Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. A Társaság e körben felhívja a figyelmet, hogy a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 • Érintett e körben minden természetes személy, aki a Társasággal kapcsolatot létesít és ennek érdekében a személyes adatait a Társaság részére megadja.
 • A kezelt adatok köre: név, küldés dátuma és időpontja, e-mail cím, más, az üzenetben megadott személyes adatok, az üzenet tartalma.

 • A személyes adatok címzettjei azok a természetes személyek, akik a Társaságnál a Társaság képviseletében ki vannak jelölve a Látogatókkal való kapcsolattartásra.

 • Automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során nem történik.Ű

 • A Társaság a kapcsolattartás során hozzá beérkezett, általa kezelt személyes adatot az adatközléstől számított legfeljebb […6 hónap] elteltével töröl.

 • A Társaság felhívja a Látogató figyelmét, hogy szenzitív adatot (pl.: egészségügyi adat) kapcsolattartási céllal ne adjon meg, ilyen adatokat az Adatkezelő a kapcsolattartás során nem kezel.

 • A Társaság továbbá felhívja a figyelmet arra is, hogy a [Kapcsolat] menü panaszkezelésre nem szolgál. Panaszt nem a weboldalon keresztül, hanem az egyéb elérhetőségeken tehet az Érintett.

 • A kapcsolattartással kapcsolatos adatkezelés során az Adatkezelő a következő adatfeldolgozót veszi igénybe:

  Név: […]

        Székhely: […]

 

VI. ADATOK MEGOSZTÁSA

 • A Látogató személyes adatait a Társaság nem továbbítja az Európai Unión kívüli harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek. A Társaság külön értesíti az Érintettet, ha a személyes adatait olyan szolgáltatónak szeretné átadni, amely az Európai Gazdasági Térségen kívül székel.

 • A honlapon kezelt adatokhoz, a honlap Tárhelyszolgáltatójának is van hozzáférése.
  Tárhelyszolgáltató neve: […]

        Tárhelyszolgáltató székhelye: […]

        Tárhelyszolgáltató e-mail címe: […]

        Tárhelyszolgáltató telefonszáma: […]

 

VII. ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 • A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást olyan módon végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek, és biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között, csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. 

 • A Társaság a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 • Ha az adatvédelmi incidens a Társaság szerint valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről és közöli vele a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat.


VIII. COOKIE HASZNÁLAT

 • Cookie: kis adat-csomag, amelyet az adott weboldal megnyitásával helyeznek el a Látogató számítógépén. A cookie célja a webhely működtetése vagy működési hatékonyságának növelése, továbbá a cookie információkat küld a webhely tulajdonosai részére. A cookie-k tájékoztatást adnak a Társaság részére a Látogatók honlap használattal kapcsolatos szokásairól. A cookie-k segítségével a Társaság a weboldalt a Látogatók szokásainak megfelelően személyre szabhatja és ezáltal felhasználóbarátabbá teheti a honlapot.

 • A cookie-k típusai:
  - Állandó cookie-k: a böngészőben maradnak, amíg a Látógató kézileg nem törli azokat, vagy amíg a böngésző a cookie-ban beállított határidő lejártával nem törli őket;
  - Szükséges cookie-k: ezek a cookie-k elengedhetetlenek a weboldal működéséhez;
  - Munkamenet cookie-k: ezek a cookie-k csak ideiglenesek, a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek;
  - Információt küldő cookie-k: ezeket a cookie-kat a Társaság helyezi el a honlapon, és kizárólag ez a weboldal képes kezelni őket.

 • A Társaság által használt cookiekról (és más hasonló technikákról) részletesen  Társaság [Sütikre Vonatkozó Tájékoztatójában] olvashat, ami [itt] érhető el.

 • A weboldal működéséhez elengedhetetlen cookie-kat a Társaság a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az Adatkezelő jogos érdeke), a többi cookiet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (önkéntes érintetti hozzájárulás) alapján kezeli. A cookie-kat a Látogatónak kell beállítania a szerint, hogy elfogadja-e őket vagy sem. Alapértelmezetten a hozzájáruláson alapuló cookie-k a kezelési felületen nincsenek engedélyezettként beállítva. A Társaság weboldalának használatához egyebekben többnyire nem szükséges a cookie-k engedélyezése.


IX. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 • E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről a Társaság az adatkezelés megkezdése előtt külön tájékoztatást ad az Érintett részére.


X. AZ ÉRINTETT ADATVÉDELMI JOGAI

 • Az Érintett többek között tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával, valamint visszavonhatja a hozzájárulását az adatok felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Az érintett élhet továbbá a lenti 3. pontban részletezett jogorvoslati jogaival is.
  Az adatvédelemmel kapcsolatos kérésivel, kérdéseivel, panaszaival kérjük elsődlegesen a következő elérhetőségen lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel: […]

Az Érintettet az alábbi adatvédelmi jogosultságok illetik meg:

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a fentebb megjelölt elérhetőségeken keresztül is gyakorolható.

Adatokhoz való hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.


- Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

- Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Érintett kérelmére az információkat a Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.

- Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Helyesbítés joga

Az Érintett kérheti a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Törléshez való jog

- Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

- Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

- Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Adatkezelés korlátozásához való jog

- Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
- Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
- Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.


Adathordozáshoz való jog

- Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.


Tiltakozás joga

- Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

- Ha a személyes adatok kezelése közvetlen általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

- A személyes adatok általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. 

- Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Visszavonás joga

- Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


Eljárási szabályok 

- Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

- A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

- Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

- Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

- Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

- Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.


Jogorvoslati lehetőségek


Bírósághoz fordulás joga

- Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen - akár az érintett lakóhelye szerinti - bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


Adatvédelmi hatósági eljárás

- Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.


- Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: + 36 1 3911400

Fax: + 36 1 3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 • A Társaság felhívja a Látogató figyelmét, hogy jelen Tájékoztató időről időre aktualizálhatja, ezáltal a Tájékoztató tartalma módosulhat. A megállapításokra vonatkozó változásokat a Társaság a weboldalán közzéteszi.


Kelt. Budapest, 2022. 03. 23.